Autobusu ceļojumi kolektīviem

Autobusu ceļojumi skolēniem

Kontaktinformācija

 

Tūrisma aģentūras "Ceļojumu laiks" rekvizīti:

SIA "Ceļojumu laiks"

Reģistrācijas numurs 40103671721

A/S SEB banka, UNLALV2X

Konts: LV13UNLA0050020662005

Volguntes iela 27 – 14, Rīga, Latvija

Tālrunis:  + 371 29617371

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

              Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Darba laiks:

Darba dienās   9.00 - 18.00

S., Sv - brīvdienas

 

Tūrisma pakalpojuma līgums Nr._____________

Rīgā, 20___.gada ___________

SIA "Ceļojumu laiks", reģistrācijas Nr. LV40103671721, reģistrācijas numurs tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē TATO-2013-49 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), kura vārdā rīkojas persona, kas tiesīga vai attiecīgi pilnvarota parakstīt šo līgumu, no vienas puses, un persona – vārds, uzvārds (turpmāk – Klients), no otras puses, abi kopā saukti Puses, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pakalpojuma sniedzējs pārdod un Klients pērk tūrisma pakalpojumu – ceļojumu (turpmāk – Ceļojums) saskaņā ar Ceļojuma pakalpojuma programmu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.1.1. Ceļojuma nosaukums;
1.1.2. Ceļojuma norises laiks, dienu skaits, izbraukšanas un atgriešanās laiks un vieta;
1.1.3. informācija par transportlīdzekli;
1.1.4. informācija par naktsmītni un tās veidu;
1.1.5. Ceļojuma cenā iekļauto pakalpojumu uzskaitījums;
1.1.6. Ceļojuma cenā neiekļauto pakalpojumu uzskaitījums;
1.1.7. Ceļojuma cena vienam braucējam.
1.2. Klients piekrīt, ka Klienta personas dati tiek izmantoti ar Ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.3. Saskaņā ar šo Līgumu, lai izmantotu pakalpojumus, Klienta īpašumā jābūt derīgiem ceļošanas dokumentiem.
1.4. Būtisko informāciju par Ceļojumu, izmaiņām programmā vai ceļojuma atcelšanu Pakalpojuma sniedzējs paziņo Klientam elektroniski uz Klienta norādīto e-pastu vai, ja tāds nav norādīts, zvanot pa tālruni.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa saskaņā ar Ceļojuma programmu _____ EUR.
2.2. Maksājumi tiek veikti šādā kārtībā:
2.2.1. Klients veic priekšapmaksu 50 % apmērā, t.i., _____ EUR par Ceļojumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas;
2.2.2. pilnu Ceļojuma summu Klients apmaksā ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms Ceļojuma;
2.2.3. Apmaksu Klients veic Pakalpojuma sniedzēja norādītājā kontā, norādot Līguma numuru.

3. Personas datu apstrāde

3.1. Pakalpojuma sniedzējs informē Klientu, ka personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija), kurus sniedziet, apstrādes mērķis ir šī līguma noslēgšana un tā izpildes nodrošināšana.
3.2. Personas dati tiek apstrādāti un saglabāti līdz šī līguma pilnīgai izpildei.
3.3. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai īstenotu personas datu aizsardzību pret jebkādu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu zudumu, pārveidošanu, neatļautu izplatīšanu vai pieeju, gadījumos, kad personas datu apstrāde ietver datu pārraidi tīklā, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu personas datu apstrādi vai komunikāciju ar neautorizētām personām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.
3.4. Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu vai dzēšanu, un, iesniedzot pamatojumu, likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi un iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

4. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

4.1. Pakalpojuma sniedzējs atbild par Klientam piedāvātā Ceļojuma izpildi, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar Līguma paredzētajiem pakalpojumiem, vai Klienta vainas dēļ, kā arī force majore apstākļu gadījumā.
4.2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs mainīt šī Līguma noteikumus vai izdarīt izmaiņas Ceļojuma programmā un/vai cenā, ja šāda nepieciešamība radusies no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ vai brauciena veiksmīgas norises interesēs, par to nekavējoties informējot Klientu.
4.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, dalībnieku izvietošanā.
4.4. Dažādu apstākļu gadījumā ir iespējama autobusa maiņa. Tad Klientam autobusā tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas tehniski ir iespējams.
4.5. Saskaņā ar naktsmītnes iespējām Pakalpojuma sniedzējs Klientu izvieto divvietīgā standarta numurā.
4.6. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs un Ceļojuma summa netiek atmaksāta, ja Klients patvaļīgi pārtrauc Ceļojumu, atsakās no kādas programmas daļas vai nav atsaucis Ceļojumu vismaz 15 darba dienas pirms izbraukšanas.
4.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt Ceļojumu 10 darba dienas pirms Ceļojuma, ja nav pieteicies nepieciešamais minimālais ceļotāju skaits.
4.8. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs atceļ Ceļojumu saskaņā ar šī Līguma 3.7.punktu, tas atmaksā visu Klienta samaksāto Līguma summu par neizmantotiem pakalpojumiem Klientam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc paziņojuma par Ceļojuma atcelšanu veikšanas.

5. Klienta tiesības un pienākumi

5.1. Klients apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt šī Līguma 2.punktā norādītos maksājumus.
5.2. Klients Līgumu var parakstīt savā, ģimenes vai personu grupas vārdā (tiek noformēts pielikums pie šī Līguma) un atbild par katra ģimenes locekļa vai personas šī Līguma nosacījumu izpildi.
5.3. Klientam ir pienākums Ceļojuma sākumā ierasties norādītajā vietā un laikā.
5.4. Klienta pienākums ir ceļot un atgriezties no Ceļojuma kopā ar grupu.
5.5. Klientam jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja Klients tos pārkāpj, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt Klienta braucienu bez jebkādas kompensācijas un Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.
5.6. Ja brauciena laikā Klientam rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, Klients ar rakstiski griežas pie grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kas kopā ar Klienta rakstisku pretenziju tiek iesniegts Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
5.7. Klientam ir pienākums atlīdzināt trešajai personai materiālos zaudējumus, kas nodarīti Klienta vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.
5.8. Klients pats atbild par personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem Pakalpojuma sniedzējs apņemas savlaicīgi informēt Klientu. Jebkurā gadījumā Klientam ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai.
5.9. Klientam ir tiesības atteikties no Ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Ja Pakalpojuma sniedzējs ir veicis maksājumus Klienta Ceļojuma nodrošināšanai, Klients Pakalpojuma sniedzēja kontā ieskaita finanšu līdzekļus par visiem veiktajiem maksājumiem.
5.10. Klientam patvaļīgi pārtraucot Ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
5.11. Klients apņemas nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, lai ar savu uzvedību netraucētu citus Ceļojuma klientus. Ja šo iemeslu dēļ, Klientam ir jāpārtrauc ceļojums, tad kompensāciju viņam nav tiesības saņemt. Ja Klients guvis traumu alkoholisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas rezultātā un saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību, tad visi ar medicīniskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi tiek attiecināti uz Klientu un Klients tos sedz.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

6.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā Līgumā.

7. Noslēguma noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojās līdz Pušu saistību izpildei.
7.2. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Pušu rekvizīti

Klients
Dzimšanas dati:
Tālrunis:
E-pasts:

_______________________
paraksts, datums

 

SIA "Ceļojumu laiks"
Reģistrācijas Nr. LV40103671721
Adrese: Volguntes iela 27-14, Rīga, LV-1046
Tālrunis: 29617371
Banka: AS SEB banka
UNLALV2X
Konta Nr. LV13UNLA0050020662005 

__________________________ 
paraksts, datums